Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen.

Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot vier keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is.

Bekijk hier onze folder waarin het SNA-keurmerk aan u wordt uitgelegd.
Folder ‘Het SNA-keurmerk’

G-Rekening

Als een bedrijf personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener een gedeelte van de factuur op een g-rekening storten.

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee een uitzendbureau alleen de loonheffingen en/of de btw aan de belastingdienst kan betalen.

De inlener stort 25% van de factuur op de g-rekening, dit is het geschatte deel aan loonheffing en BTW. Mocht een uitzendbureau zijn verplichtingen niet nakomen op het gebied van BTW of loonheffing, dan kan de belastingdienst de inlener niet aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de inlener op de g-rekening heeft gestort.

Verklaring betalingsgedrag (WKA)

BT uitzendbureau beschikt altijd over een verklaring betalingsgedrag (WKA). In een verklaring betalingsgedrag verklaart de belastingdienst schriftelijk dat het uitzendbureau op dat moment zijn loonheffingen en btw heeft betaald.